Икономически университет – Варна

Резултати от подбор на кандидат-обучаеми в изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002

СПИСЪК

на ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за участие в обучения в област: "Чуждоезикови умения" в изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация", EDUTransform

Съгласно решение на комисията за извършване на подбор на обучаеми, отразено в протокол № 10 от 26.05.2023г., съгласно раздел IV от Методиката за провеждане и критерии за подбор на обучаеми, Комисията реши:

На основание раздел IV, т. 4.2 от Методиката, комисията допуска до участие в обучения в област “Дигитални умения” на тема: „Работа със статистически софтуер 2 част - Специализиран статистически софтуер за научни изследвания ” следните кандидати:

 1. Доц. д-р Янка Георгиева Александрова;
 2. Гл. ас. д-р Мария Русланова Армянова;
 3. Доц. д-р Мария Петрова Кехайова-Стойчева;
 4. Доц. д-р Йордан Христов Иванов;
 5. Доц. д-р Пламена Николова Милушева;
 6. Доц. д-р Валентина Генова Макни;
 7. Доц. д-р Тодор Стоянов Райчев;
 8. Гл. ас. д-р Силвия Тодорова Димитрова;
 9. Гл. ас. д-р Йордан Борисов Недев;
 10.  Гл. ас. д-р Боряна Георгиева Сербезова;
 11. Гл. ас. д-р Катя Иванова Владова;
 12. Доц. д-р Илиан Иванов Минков;
 13. Доц. д-р Радка Петрова Иванова;
 14. Гл. ас. д-р Тодор Константинов Дянков;
 15. Гл. ас. д-р Влади Христов Куршумов;
 16. Доц. д-р Генка Иванова Рафаилова;
 17. Доц. д-р Свилен Венков Иванов;
 18. Ас. Пламен Янков Янков;
 19. Гл. ас. д-р Веселина Максимова Колева;
 20. Гл. ас. д-р Силвия Христова Братоева-Манолева;
Екипът за организация и управление на проект № BG05M2OP001-2.016-0002 ще се свърже с допуснатите кандидати.
 
Председател на комисията: 
Доц. д-р Божидар Чапаров,
Ръководител проект № BG05M2OP001-2.016-0002

26 май 2023Подобни