Икономически университет – Варна

Публична защита на дисертационнен труд

П У Б Л И Ч Н А З А Щ И Т А

на дисертационен труд

на докт. Янислав Игнатов Марков

на тема „Пазарно позициониране на дестинация за винен туризъм (по применра на област Пазарджик)”

за придобиване на образователна и научна степен “доктор”
по докторска програма “Икономика и управление (туризъм)”

Научен консултант: проф. д-р Стоян Маринов
Рецензенти: проф. д.н. Таня Парушева, доц. д-р Георгина Луканова

Защитата ще се състои на 22.12. 2023 г. от 14:00 ч. в зала 1 (Основна сграда на ИУ – Варна),

Осигурен е отдалечен достъп чрез видеовръзка: https://meet.google.com/jpz-jsmm-bdm

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и са публикувани на интернет страницата на университета.

13 дек 2023Подобни