Икономически университет – Варна

Публична защита на дисертационен труд

П У Б Л И Ч Н А  З А Щ И Т А

на дисертационен труд

на докт. Цветомир Йосифов Маринов

на тема "Двустранни ефекти от въвеждането на външнотърговски ограничения"

за придобиване на образователна и научна степен "доктор"
по докторска програма "Свтовно стопанство и международни икономически отношения"

Научни ръководители: доц. д-р Георги Маринов и гл. ас. д-р Александър Шиваров
Рецензенти: проф. д-р Веселина Димитрова и проф. д-р Виржиния Желязкова

Заседанието ще се проведе чрез използване на Google Meet

 
Защитата ще се състои на 29.01.2021 г. от 13:00 ч. в Зала 1
 
Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и публикувани на интернет страницата на университета.

07 яну 2021Подобни