Икономически университет – Варна

Публична защита на дисертационен труд

П У Б Л И Ч Н А  З А Щ И Т А

на дисертационен труд

на докт. Марианна Светлозарова Александрова

на тема "Брандинг на туристическа дестинация (по примера на община Варна)"

за придобиване на образователна и научна степен "доктор"
по докторска програма "Икономика и управление (туризъм)"

Научен ръководител: доц. д-р Велина Казанджиева
Рецензенти: проф. д-р Таня Дъбева и проф. д-р Таня Парушева        

Заседанието ще се проведе чрез използване на Google Meet

meet.google.com/mfz-wvqs-vhq

Защитата ще се състои на 20.01.2021 г. от 14:00 ч. в Зала 1

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и публикувани на интернет страницата на университета.

07 яну 2021Подобни