Икономически университет – Варна

Публична защита на дисертационен труд

П У Б Л И Ч Н А  З А Щ И Т А

на дисертационен труд

на докт. Пламена Вескова Паламарова

на тема "Дигитални комуникационни конфигурации в приключенския туризъм в България"

за придобиване на образователна и научна степен "доктор"
по докторска програма "Маркетинг"

Научен ръководител: проф. д-р Бистра Василева
Рецензенти: доц. д-р Владимир Жечев и проф. д-р ик. н. Младен Велев         

Заседанието ще се проведе чрез използване на Google Meet

meet.google.com/ctz-hetw-doi

Защитата ще се състои на 17.12.2020 г. от 14:00 ч. в Зала 205

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и публикувани на интернет страницата на университета.

10 дек 2020Подобни