Икономически университет – Варна

Публична защита на дисертационен труд

П У Б Л И Ч Н А  З А Щ И Т А

на дисертационен труд

на докт. Илиян Димитров Димитров

на тема "Проблеми на управленското и финансово счетоводство при приложението на ERP системи"

за придобиване на образователна и научна степен "доктор"
по докторска програма "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност"

Научен ръководител: доц. д-р Анита Атанасова
Рецензенти: доц. д-р Надежда Попова-Йосифова и проф. д-р Атанас Атанасов           

Заседанието ще се проведе чрез използване на Google Meet

meet.google.com/hxk-oogz-nqc          

Защитата ще се състои на 11.12.2020 г. от 13:00 ч. в Зала 1

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и публикувани на интернет страницата на университета.

30 ное 2020Подобни