Икономически университет - Варна

Публична защита на дисертационен труд

П У Б Л И Ч Н А  З А Щ И Т А

на дисертационен труд

на докт. Захари Димитров Барбов

на тема: „Управление на информационно – технологични проекти и услуги, предоставяни от организации в сектор „Информационни технологии“

за придобиване на образователна и научна степен "доктор"
по докторска програма Социално управление

Научен ръководител: доц. д-р Десислава Серафимова
Рецензенти:  проф. д-р Владимир Стоянов Сълов и проф. д-р Ваня Куздова Банабакова                        

Защитата ще се състои на 05.10.2020 г. от 12:30 ч. в Зала 116

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и публикувани на интернет страницата на университета.

21 сеп 2020Подобни