Икономически университет - Варна

Публична защита на дисертационен труд

П У Б Л И Ч Н А  З А Щ И Т А

на дисертационен труд

на докт. Георги Димитров Георгиев

на тема: „Изграждане на потребителска ориентация в електроснабдителните предприятия в България“

за придобиване на образователна и научна степен "доктор"
по докторска програма "Маркетинг"

Научен ръководител: доц. д-р Мария Кехайова - Стойчева
Рецензенти: проф. д-р Евгени Станимиров и доц. д-р Иван Марчевски

Защитата ще се състои на 25.09.2020 г. от 10:00 ч. в Зала 205

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и публикувани на интернет страницата на университета.

16 сеп 2020Подобни