Икономически университет - Варна

Публична защита на дисертационен труд

П У Б Л И Ч Н А  З А Щ И Т А

на дисертационен труд

на докт. Корнелия Августинова Филипова

на тема: "Бедността и държавните разходи за социално подпомагане в България"

за придобиване на образователна и научна степен "доктор"
по докторска програма "Финанси"

Научен ръководител: доц. д-р Христина  Благойчева
Рецензенти: проф. д-р Стефан Вачков и проф. д-р Богомил Манов

Защитата ще се състои на 18.09.2020 г. от 16:00 ч. в Зала 1

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и публикувани на интернет страницата на университета.

14 сеп 2020Подобни