Икономически университет – Варна

Публична защита на дисертационен труд

П У Б Л И Ч Н А  З А Щ И Т А

на дисертационен труд

на докт. Радина Димитрова Момчилова

на тема: „Клиентската миграция в дребното банкиране – измерения, фактори, състояние в България“

за придобиване на образователна и научна степен “доктор”
по докторска програма „Финанси“

Научен ръководител: доц. д-р Данчо Петров
Рецензенти: проф. д-р Стефан Вачков и проф. д-р Мариана Асенова

Защитата ще се състои на 20.03.2020 г. от 16:00 ч. в зала 320.

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и публикувани на интернет страницата на университета.

04 мар 2020Подобни