Икономически университет – Варна

Публична защита на дисертационен труд

П У Б Л И Ч Н А  З А Щ И Т А

на дисертационен труд

на докт. Светлана Владимирова Иванова

на тема: "Финансов контрол в общините и възможности за усъвършенстването му"

за придобиване на образователна и научна степен "доктор"
по докторска програма "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност"

Научен ръководител: проф. д-р Надя Костова
Рецензенти: доц. д-р Светлозар Стефанов и проф. д-р Георги Иванов

Защитата ще се състои на 13.03.2020 г. от 13:00 ч. в зала 446

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и публикувани на интернет страницата на университета.

28 фев 2020Подобни