Икономически университет – Варна

Публична защита на дисертационен труд

П У Б Л И Ч Н А З А Щ И Т А

на дисертационен труд

на докт. Ралина Добринова Мирчева

на тема „Специфика на международната дейност на компаниите от фармацевтичната индустрия в България”

за придобиване на образователна и научна степен “доктор”
по докторска програма “Световно стопанство и международни икономически отношения”

Научени ръководители: проф. д-р Веселина Василева Димитрова, гл. ас. д-р Петьо Тодоров Бошнаков
Рецензенти: доц. д-р Георги Маринов, проф. д-р Галина Захариева

Защитата ще се състои на 02.07.2024 г. от 13:00 ч. в зала 320

Осигурен е отдалечен достъп чрез видеовръзка: https://meet.google.com/gmc-xptw-yws

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и публикувани на интернет страницата на университета.

19 юни 2024Подобни