Икономически университет – Варна

Публична защита на дисертационен труд

П У Б Л И Ч Н А З А Щ И Т А

на дисертационен труд

на докт. Селвет Раиф Ниязиева

на тема "Щастието като сегментационен критерий в бизнес пазари"

за придобиване на образователна и научна степен “доктор”
по докторска програма “Маркетинг”

Научен ръководител: доц. д-р Мария Кехайова - Стойчева
Рецензенти: доц. д-р Владимир Сашов Жечев, проф. д-р Тодор Борисов Кръстевич

Защитата ще се състои на 02.07.2024 г. от 14:00 ч. в зала 205

Осигурен е отдалечен достъп чрез видеовръзка: meet.google.com/ufe-vnhd-krx

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и публикувани на интернет страницата на университета.

19 юни 2024Подобни