Икономически университет – Варна

Публична защита на дисертационен труд

П У Б Л И Ч Н А З А Щ И Т А

на дисертационен труд

на докт. Славена Стефанова Цонева

на тема „Транснационални корпорации и развитието, и надграждането на човешкия капитал в България”

за придобиване на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 3.8. "Икономика"
по докторска програма “Политическа икономия (Обща икономическа теория)”

Научен ръководител: доц. д-р Калоян Колев
Рецензенти: проф д-р Зоя Младенова, проф. д-р Пенка Шишманова

Защитата ще се състои на 07.05.2024 г. от 13:30 ч. в зала 1 (Основна сграда на ИУ – Варна).

Осигурен е отдалечен достъп чрез видеовръзка:  meet.google.com/rcu-ksgt-udp

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и са публикувани на интернет страницата на университета.

22 апр 2024Подобни