Икономически университет – Варна

Публична защита на дисертационен труд

П У Б Л И Ч Н А З А Щ И Т А

на дисертационен труд

на докт. Яна Георгиева Балашова-Стефанова

на тема „Маркетингово разработване на сравнителните предимства на територията”

за придобиване на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 3.8. "Икономика"
по докторска програма “Маркетинг”

Научен ръководител: доц. д-р Евгения Тонкова
Рецензенти: доц д-р Свилен Иванов, проф. д-р Христо Катранджиев

Защитата ще се състои на 30.04.2024 г. от 12:00 ч. в зала 205 (Основна сграда на ИУ – Варна).

Осигурен е отдалечен достъп чрез видеовръзка: meet.google.com/ihi-miqb-tmh

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и са публикувани на интернет страницата на университета.

16 апр 2024Подобни