Икономически университет – Варна

Публична защита на дисертационен труд

П У Б Л И Ч Н А З А Щ И Т А

на дисертационен труд

на докт. Михаела Николаева Димитрова

на тема „Възможности за устойчиво развитие на хотeлиерството в малка община (по примера на община Каварна)”

за придобиване на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 3.9. "Туризъм"
по докторска програма “Икономика и управление (туризъм)”

Научен ръководител: проф. д-р Таня Дъбева
Рецензенти: проф. д.н. Таня Парушева, доц. д-р Георгина Луканова

Защитата ще се състои на 26.04.2024 г. от 15:00 ч. в зала 205 (Основна сграда на ИУ – Варна).

Осигурен е отдалечен достъп чрез видеовръзка: meet.google.com/ueb-hugh-fnx

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и са публикувани на интернет страницата на университета.

09 апр 2024Подобни