Икономически университет – Варна

Публична защита на дисертационен труд

П У Б Л И Ч Н А  З А Щ И Т А

на дисертационен труд

на докт. Андрей Георгиев Минчев

на тема „Културни различия като фактор за интернационализация на МСП от Р България към Азия

за придобиване на образователна и научна степен “доктор”
по докторска програма “
Маркетинг

Научен ръководител: доц. д-р Владимир Жечев
Рецензенти:
проф. д-р Евгени Станимиров, проф. д-р Тодор Кръстевич

Защитата ще се състои на 13.10.2023 г. от 13.00 ч. в зала 205

Осигурен е отдалечен достъп чрез видеовръзка: meet.google.com/qzv-uiqn-kyx

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и публикувани на интернет страницата на университета.

11 сеп 2023Подобни