Икономически университет – Варна

Публична защита на дисертационен труд

П У Б Л И Ч Н А  З А Щ И Т А

на дисертационен труд

на докт. Милена Димитрова Бенева

на тема „Зелените инвестиции на частните пенсионни фондове”

за придобиване на образователна и научна степен “доктор”
по докторска програма “Финанси”

Научен ръководител: доц. д-р Стоян Киров
Рецензенти: проф. д-р Йордан Йорданов, проф. д-р Иванка Гайдарджиева

Защитата ще се състои на 15.09.2023 г. от 15.00 ч. в зала 320

Осигурен е отдалечен достъп чрез видеовръзка: meet.google.com/fwo-xwed-obx

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и публикувани на интернет страницата на университета.

11 авг 2023Подобни