Икономически университет – Варна

Публична защита на дисертационен труд

П У Б Л И Ч Н А  З А Щ И Т А

на дисертационен труд

на докт. Даниел Светлинов Василев

на тема „Управление организационната привързаност на поколение Z от сферата на бързата мода”

за придобиване на образователна и научна степен “доктор”
по докторска програма “Социално управление”

Научен ръководител: доц. д-р Десислава Серафимова

Рецензенти: доц. д-р Добрин Добрев, проф. д.н. Ваня Банабакова

Защитата ще се състои на 21.04.2023 г. от 14.00 ч. в зала 116

Осигурен е отдалечен достъп чрез видеовръзка: meet.google.com/vkt-rcec-mpx

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и публикувани на интернет страницата на университета.

22 мар 2023Подобни