Икономически университет – Варна

Публична защита на дисертационен труд

П У Б Л И Ч Н А  З А Щ И Т А

на дисертационен труд

на докт. Томас Винфрид Хенчел

на тема: „Контролингът и факторингът в процеса на оптимизиране на продажбите при търговията с автомобили (на примера на Фолксваген АГ“ Германия)“

за придобиване на образователна и научна степен “доктор”
по докторска програма „Икономика и управление (търговия)“

Научен ръководител: проф. д-р Данчо Данчев
Рецензенти: проф. д-р ик.н. Николинка Сълова и доц. д-р Цветнен Цветков

Защитата ще се състои на 25.10.2019 г. от 10:00 ч. в зала 116

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и публикувани на интернет страницата на университета.

02 окт 2019Подобни