Икономически университет – Варна

Публична защита на дисертационен труд

П У Б Л И Ч Н А  З А Щ И Т А

на дисертационен труд

на докт. Галин Иванов Марков

на тема: „Методически аспекти на оценката и управлението на риска във вътрешния финансов контрол в публичния сектор на Република България“

за придобиване на образователна и научна степен “доктор”
по докторска програма „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“

Научен ръководител: проф. д-р ик.н. Калю Донев
Рецензенти: доц. д-р Светлозар Стефанов и проф. д-р ик.н. Михаил Петров

Защитата ще се състои на 16.10.2019 г. от 13:00 ч. в зала 116

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и публикувани на интернет страницата на университета.

02 окт 2019Подобни