Икономически университет – Варна

Публична защита на дисертационен труд

П У Б Л И Ч Н А  З А Щ И Т А

на дисертационен труд

на докт. Красимира Христова Христова - Бочева

на тема „Пазар, цени, ценообразуване в строителството”

за придобиване на образователна и научна степен “доктор”
по докторска програма “Икономика и управление (строителство и недвижима собственост)”

Научен ръководител: доц. д-р Петко Монев
Рецензенти: проф. д-р Румен Калчев, доц. д-р Георги Забунов

Защитата ще се състои на 13.01.2023 г. от 14.00 ч. в зала 1

Осигурен е отдалечен достъп чрез видеовръзка https://meet.google.com/pkv-ndfk-dvi

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и публикувани на интернет страницата на университета.

13 дек 2022Подобни