Икономически университет – Варна

Публична защита на дисертационен труд

И К О Н О М И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т - В А Р Н А

обявява

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертационния труд

на гл. ас. Стоян Дешев Хадживеличков

на тема: " Формиране на потребителски възприятия за качество чрез уебсайтовете на индустриалните фирми в България "

за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по научна специалност 05.02.18 - Икономика и управление на индустрията.

Рецензенти: проф. д-р ик. н. Тодор Ненов

доц. д-р Николай Щерев

Защитата ще се състои на 27.06.2011 г. от 15.00 часа в зала 446.

Материалите по процедурата са на разположение в отдел "НИРД" и публикувани на Интернет страницата на Университета.

 

17 юни 2011Подобни