Икономически университет – Варна

Публична защита на дисертационен труд

П У Б Л И Ч Н А  З А Щ И Т А

на дисертационен труд

на докт. Лиляна Петрова Бърдукова

на тема „Икономическа ефективност на морски хотелски комплекс

за придобиване на образователна и научна степен “доктор”
по докторска програма “
Икономика и управление (Туризъм)”

Научен ръководители: проф. д-р Стоян Маринов

Рецензенти: доц. д-р Георгина Луканова, проф. д.н. Таня Парушева

Защитата ще се състои на 27.05.2022 г. от 13.00 ч. в зала 1

Осигурен е отдалечен достъп чрез видеовръзка: meet.google.com/qtv-fqbc-nrm

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и публикувани на интернет страницата на университета.

03 май 2022Подобни