Икономически университет – Варна

Публична защита на дисертационен труд

П У Б Л И Ч Н А  З А Щ И Т А

 на дисертационен труд

на докт. Кристиян Пламенов Вълчев

на тема: „Развитие на пазара на луксозни градски жилични имоти в България”

за придобиване на образователна и научна степен “доктор”
по докторска програма „Икономика и управление (строителство и недвижима собственост)“

Научен ръководител: проф. д-р Румен Калчев
Рецензенти: проф. д-р Пламен Илиев и проф. д-р Йорданка Йовкова

Защитата ще се състои на 27.09.2019 г. от 13:00 ч. в зала 320

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и публикувани
на интернет страницата на университета.

16 юли 2019Подобни