Икономически университет – Варна

Публична защита на дисертационен труд

П У Б Л И Ч Н А  З А Щ И Т А

на дисертационен труд

на докт. Янко Георгиев Георгиев

на тема "Интегрирано управление на ключови бизнес процеси в предприятия за производство и търговия на хляб и тестени изделия"

за придобиване на образователна и научна степен “доктор”
по докторска програма
Икономика и управление (търговия)”

Научен ръководители: доц. д-р Донка Желязкова
Рецензенти: проф. д-р Данчо Данчев и доц. д-р Симеонка Петрова

Защитата ще се състои на 27.04.2022 г. от 10.00 ч. в зала 116

Заседанието ще се проведе в хибриден формат. Осигурен е отдалечен достъп чрез видеовръзка: https://meet.google.com/eny-ivxj-kob

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и публикувани на интернет страницата на университета.

28 мар 2022Подобни