Икономически университет – Варна

Публична защита на дисертационен труд

П У Б Л И Ч Н А  З А Щ И Т А

на дисертационен труд

на докт. Константин Георгиев Капитанов

на тема "Влияние на преките чуждестранни инвестиции върху инвестиционния процес на групи страни от Европа"

за придобиване на образователна и научна степен "доктор"
по докторска програма “Статистика и демография“

Научен консултант: проф. д-р Веселин Хаджиев
Рецензенти: доц. д-р Маргарита Ламбова и доц. д-р Красимира Славева

Защитата ще се състои на 18.02.2022 г. от 14.00 ч. в зала 205

Заседанието ще се проведе в хибриден формат. Осигурен е отдалечен достъп чрез видеовръзка: https://meet.google.com/spf-uuaj-jex

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и публикувани на интернет страницата на университета.

10 яну 2022Подобни