Икономически университет – Варна

Публична защита на дисертационен труд

П У Б Л И Ч Н А  З А Щ И Т А

на дисертационен труд

на докт. Илин Павлинов Димитров

на тема "Повишаване качеството на анимационния продукт в морските хотели"

за придобиване на образователна и научна степен “доктор”
по докторска програма “Икономика и управление (Туризъм)”

Научни ръководители: проф. д-р Стоян Маринов и доц. д-р Танка Милкова
Рецензенти: проф. д-р Таня Дъбева и проф. д-р Братой Копринаров

Защитата ще се състои на 31.01.2022 г. от 15.00 ч. в зала 1

Заседанието ще се проведе в хибриден формат. Осигурен е отдалечен достъп чрез видеовръзка: https://meet.google.com/nbn-fwwx-xjq

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и публикувани на интернет страницата на университета.

10 яну 2022Подобни