Икономически университет – Варна

Публична защита на дисертационен труд

П У Б Л И Ч Н А  З А Щ И Т А

на дисертационен труд

на докт. Йордан Борисов Недев

на тема „Маркетинговият инженеринг при разработването на нов образователен продукт”

за придобиване на образователна и научна степен “доктор”
по докторска програма “Маркетинг”

Научен ръководител: доц. д-р Мария Петрова Кехайова - Стойчева
Рецензенти: проф. д-р Евгени Петров Станимиров и доц. д-р Тодор Борисов Кръстевич

Защитата ще се състои на 03.09.2021 г. от 11.00 ч. в зала 205

Заседанието ще се проведе в хибриден вариант. Достъп до видеовръзка: https://www.meet.google/esi-gnxd-zac

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и публикувани на интернет страницата на университета.

30 юли 2021Подобни