Икономически университет – Варна

Публична защита на дисертационен труд

П У Б Л И Ч Н А  З А Щ И Т А

на дисертационен труд

на докт. Надежда Стоянова Костадинова

на тема "Роля на бизнес хотелите за развитие на Велико Търново като дестинация за конферентен туризъм"

за придобиване на образователна и научна степен "доктор"
по докторска програма "Икономика и управление (туризъм)"

Научен ръководител: проф. д-р Таня  Филипова
Рецензенти: проф. д-р Стоян Маринов и проф. д-р Слави  Димитров

Заседанието ще се проведе чрез използване на Google Meet

meet.google.com/bpr-cssb-ocd

Защитата ще се състои на 18.06.2021 г. от 14:00 ч. в Зала 320

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и публикувани на интернет страницата на университета.

08 юни 2021Подобни