Икономически университет – Варна

Проект "Студентски стипендии" 2014

УСЛОВИЯ И ГРАФИК
за провеждане на кампания за кандидатстване за стипендия за успех и специална стипендия за зимен семестър на учебната 2014/2015 г., по проект BG051PO001-4.2.06 “Студентски стипендии”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Уважаеми студенти,

На 08.12.2014 г. стартира кампанията за кандидатстване /зимен семестър на академичната 2014/2015 година/ за стипендии за успех и специални стипендии по проект „Студентски стипендии”, осъществяван с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Студентите могат да получат информация за кандидатстването, регистрацията и попълването на формулярите, като задължително се запознаят с условията на проекта на сайта: http://eurostipendii.mon.bg

Документите се подават в кабинет 123В (Студентски съвет) 
по следния график за периода 08.12.2014 – 19.12.2014:

Понеделник (08.12.)

15:00 - 19:00

Вторник (09.12.)

14:00 - 19:00

Сряда (10.12.)

10:00 - 12:00
12:30 - 19:00

Четвъртък (11.12.)

09:00 - 12:00
12:30 - 19:00

Петък (12.12.)

13:00 - 19:00

Понеделник (15.12.)

13:00 - 19:00

Вторник (16.12.)

09:00 - 11:00
14:00 - 19:00

Сряда (17.12.)

10:00 - 12:00
12:30 - 19:00

Четвъртък (18.12.)

09:00 - 12:00
12:30 - 19:00

Петък (19.12.)

13:00 - 19:00


Приемно време за периода от 5.01.2015 до 16.01.2015 г.:

Понеделник (05.01.)

13:00 -19:00

Вторник (06.01.)

10:00 - 19:00

Сряда (07.01.)

13:00 - 18:00

Четвъртък (08.01.)

09:00 - 19:00

Петък (09.01.)

09:00 - 19:00

Понеделник (12.01.)

09:00 - 12:00

13:00 - 19:00

Вторник (13.01.)

09:00 - 19:00

Сряда (14.01.)

12:30 - 19:00

Четвъртък (15.01.)

09:00 - 17:00

Петък (16.01.)

09:00 - 19:00


Срок за подаване на възражения от студенти
по повод технически пропуски и несъответствия
и тяхното отстраняване в подадените и потвърдени формуляри

 в кабинет 123В (Студентски съвет) 
по следния график за периода от 26.01.2015 до 28.01.2015 г.:

Понеделник (26.01.)

09:00 - 12:00

Вторник (27.01.)

09:00 - 12:00

Сряда (28.01.)

16:00 - 19:00

Стипендии могат да получават студенти в редовна форма на обучение (български и чуждестранни студенти, държавна поръчка и платен прием).

При кандидатстване за стипендия по успех е необходимо да се представят:

 1. Формуляр, попълнен в страницата на проекта, където се попълва ФАКУЛТЕТЕН НОМЕР на студента; Формулярът да се попълва с обслужващата банка на университета - Инвестбанк. Кандидатства се със средния успех от предходните два семестъра (летен семестър на уч. 2013/2014 г. и зимен семестър на уч. 2013/2014 г.). 
  Условие за допустимост на кандидатите е да са положили всички изпити по учебен план до момента на кандидатстване и да имат не по-нисък среден успех от предходните два семестъра 4,00;
 2. Заверена студентска книжка.

При кандидатстване за специални стипендии е необходимо да се представят:

 1. Формуляр, попълнен в страницата на проекта, където се попълва ФАКУЛТЕТЕН НОМЕР на студента; Формулярът да се попълва с обслужващата банка на университета - Инвестбанк. Кандидатства се със средния успех от предходния семестър.(летен семестър на уч. 2013/2014 г.)
  Условие за допустимост на кандидатите е да са положили успешно всички изпити по учебен план до момента на кандидатстването и да имат среден успех от предходния семестър - не по-нисък от 4,00;
 2. Студентска заверена книжка;
 3. Документи, удостоверяващи участието на студента в научно-практически и изследователски разработки и проекти - грамоти, сертификати, копия на цели разработки или част от тях (задължително включващи първата и последната страница, откъдето да е видна темата и името на студента);
 4. Ако студентът кандидатства с научно-практическа разработка, осъществена и успешно реализирана във висшето училище, в което учи, е необходимо да се представи и служебна бележка в два екземпляра с подпис от ръководителя на научния проект/представената разработка и печат от фронт офис; Наличието само на служебна бележка НЕ Е основание за допустимост на кандидатите!
  СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА
 5. При необходимост е допустимо и някои от разработките/проектите да бъдат представени и на електронен носител.

ВАЖНО: Разработките/проектите, с които студентът кандидатства, могат да бъдат от текущия или от предходния семестър.
Научните, изследователските или практическите разработки или художествено-творческите дейности, с които студентите могат да кандидатстват за специални стипендии, трябва да бъдат от областта на висше образование, в която се обучават.
Студентите могат да получат не повече от пет специални стипендии на семестър, ако имат повече от едно участие в научни, изследователски или практически разработки в областта, в която се обучават.
За специална стипендия НЕ МОЖЕ да се кандидатства въз основа на разработка/проект, който е задължителен по учебен план, или който е задължителен за получаване на оценка по учебна дисциплина или е предпоставка за завършване на даден курс (курсова работа) или образователно-квалификационна степен (дипломна работа).

18 дек 2014Подобни