Икономически университет – Варна

Проект EDUTransform: Студенти от ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ задават своите важни въпроси на експерти от практиката и преподаватели

Уважаеми студенти на ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ "Н.Й. Вапцаров", 

представяме ви поредната интересна възможност да се включите в дейност по проект №BG05M2OP001-2.016-0002, EDUTransform.

Започва заснемане на поредица от 18 видеоматериали, които имат за цел да подпомогнат Вашето кариерно развитие. За да бъдат видеоматериалите полезни за Вас, ви каним да изпращате своите въпроси, записани като текст или видео на email: edutransform@ue-varna.bg или да ги споделите на място в каб. 531, ет. 5, Икономически университет - Варна.

Експертите и преподавателите, които ще отговарят на Вашите въпроси в рамките на видеоматериалите, работят в областите на трудовото право, дигитализацията на професиите, предприемачество, управление на екипи, социални мрежи, лидерство, меки умения и др. 

Видеоматериалите се изработват в изпълнение на Дейност 13 „Дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности, за търсене на работа, организиране на презентационни събития, състезания, интервюта, дискусии и др. за осъществяване на връзка между студенти и работодатели“ по проект №BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

За контакт и допълнителна информация:
Мирослава Иванова, edutransform@ue-varna.bg
Икономически университет - Варна, ет. 5, каб. 531
 

Вие сте!

19 май 2023Подобни