Икономически университет – Варна

Покана за участие в обучение в направление „Дигитални умения" по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 EDUTransform

В изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация", EDUTransform

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА СТАРТИРА ИНТЕНЗИВНО ОБУЧЕНИЕ 
ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ В НАПРАВЛЕНИЕ „ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ“

ТЕМА: „РАБОТА СЪС СТАТИСТИЧЕСКИ СОФТУЕР 2 ЧАСТ – СПЕЦИАЛИЗИРАН СТАТИСТИЧЕСКИ СОФТУЕР ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

Срок за кандидатстване: 25.05.2023 г. вкл.
Брой групи: 1 група
Период на провеждане: 29.05.2023 г. – 15.06.2023 г.
Място и форма на провеждане: Икономически университет – Варна, присъствена форма
Обучител: гл. ас. д-р Любомир Любенов, ИУ-Варна
АНОТАЦИЯ
за кратък обучителен модул в направление "Дигитални дигитални умения"
 
Учебният курс по „Работа със статистически софтуер 2 част - Специализиран статистически софтуер за научни изследвания“ има за цел да развие и задълбочи практическите уменията на курсистите за работа със специализирани статистически и иконометрични софтуерни продукти. За целта се разглеждат специфични въпроси по управлението и преобразуването на статистическите данни, методите за боравене с отделни модули на софтуерните продукти, начините за представяне на резултатите и пр.
 
График за провеждане на обучението:
29.05.2023 г., понеделник, 16:15 ч. - 19:00 ч. 
01.06.2023 г., четвъртък,    16:15 ч. - 19:00 ч.
05.06.2023 г., понеделник, 16:15 ч. - 19:00 ч. 
06.06.2023 г., вторник,        16:15 ч. - 19:00 ч. 
08.06.2023 г., четвъртък,    16:15 ч. - 19:00 ч. 
12.06.2023 г., понеделник, 16:15 ч. - 19:00 ч. 
13.06.2023 г., вторник,        16:15 ч. - 19:00 ч. 
15.06.2023 г., четвъртък,    16:15 ч. - 19:00 ч. 
 

Общи и специфични критерии за допустимост за участие в обученията:

 
Заявленията си изпращайте на имейл: edutransform@ue-varna.bg

Включването ви в обучението ще бъде потвърдено. 

За контакт: Мариана Гегова, 0882164554, Координатор „Обучения на преподаватели“
                      Мирослава Иванова, 0882164787, Водещ координатор на проект EDUTransform

 

18 май 2023Подобни