Икономически университет – Варна

Покана за участие в обучение в направление „Чуждоезикови умения“ (Английски език) по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 EDUTransform

В изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация", EDUTransform

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА СТАРТИРА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ
ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ В НАПРАВЛЕНИЕ „ЧУЖДОЕЗИКОВИ УМЕНИЯ“ (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)

Тема: „Специализирани курсове за усвояване на професионална терминология“ – за средно езиково ниво, Английски език

  1. Обща информация за обучението:

Брой групи: 1 група от 7 души максимум;
Период на провеждане: 07.02.2023 г. – 31.05.2023 г., вторник и четвъртък.
Продължителност: 80 академични часа.
Място и форма на провеждане: Икономически университет – Варна, присъствена форма.
Обучители: хон. ст. преп. Маргарита Генова, ВВМУ

Анотация и подробен график на обучението.

  1. Общи и специфични критерии за допустимост за участие в обученията:

  1. Срок за кандидатстване:

Срок за подаване на заявления: 30.01.2023 г., 16:00 ч.

Заявленията си изпращайте на имейл: edutransform@ue-varna.bg

Включването ви в обучение ще бъде потвърдено. 

За контакт: Мариана Гегова, 0882164554, Координатор „Обучения на преподаватели“
                      Мирослава Иванова, 0882164787, Водещ координатор на проект EDUTransform

18 яну 2023Подобни