Икономически университет – Варна

Покана към академичния състав за участие в разработка на проектни предложения по програма ЕРАЗЪМ+ „Capacity building in the field of youth“

Уважаеми членове на академичния състав, 

На Вашето внимание е представена възможност за участие в разработка на международен проект.

Покана за разработка на проектни предложения „Capacity building in the field of youth“ (ERASMUS-YOUTH-2023-CB) със следните параметри:

Програма: Erasmus+ Programme (ERASMUS)

Срок за кандидатстване: 08.03.2023 г., онлайн, 17:00 ч. Брюкселско време

Обявяване на резултатите : септември, 2023г.

Партньорство: задължително;

ИУ-Варна може да участва като партньор, при координатор НПО или публична администрация;

Участници - минимум 4 организации, в това число:

- от две държави — членки на ЕС (или държави, асоциирани към програмата),

- две организации от трети държави, асоциирани към Еразъм+: Северна Македония, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Турция

- две от организациите трябва да бъдат НПО или МСП;

Продължителност: 12, 24 или 36 месеца

Бюджет: от 100 000 EUR до 300000 EUR във вид на lump sum

Интензитет на финансиране: максимум 80% от прогнозния бюджет, определен след оценка на проектното предложение

Съфинансиране от кандидатите: минимум 20%

Допустими разходи: Допустими по тази покана са следните категории разходи:

- Преки разходи за персонал, пътни и дневни разходи, разходи за оборудване и подизпълнение, както и други разходи (за разпространение на информация, публикуване, издаване или превод)

- Непреки разходи – 7%

Цел на процедурата: Отпуснатите проекти трябва да демонстрират своето очаквано въздействие чрез:

- принос към приоритетите „Ангажиране-Свързване-Овластяване“ на Стратегията на ЕС за младежта 2019-2027 г.

- надграждане върху резултатите от Европейските младежки цели, Младежкия диалог и други младежки проекти;

- подобряване на участието на младите хора в демократичния живот по отношение на активно гражданство и ангажираност с

лица, вземащи решения (овластяване, нови умения, участие на млади хора в проектирането и т.н.), по-специално в

допустимите трети държави, които не са асоциирани към Програмата;

- подобряване на предприемаческия и новаторския капацитет на младите хора в отговарящи на условията трети държави, които не са асоциирани към Програмата;

- подобряване на капацитета на младежкия сектор да работи транснационално с грижа за приобщаване, солидарност и устойчивост;.

За повече информация можете да се обърнете към Сектор „Управление на проекти“

20 яну 2023Подобни