Икономически университет – Варна

Покана към академичния състав за участие в разработка на проектни предложения по КА2: „Сътрудничество между организации и институции“

Уважаеми членове на академичния състав, 

На Вашето внимание е представена възможност за участие в разработка на международен проект.

Покана за разработка на проектни предложения по КА2: „Сътрудничество между организации и институции“

  • Покана: ERASMUS-EDU-2023-PCOOP-ENGO;
  • Тип действие: Ключова дейност 2: „Сътрудничество между организации и институции“;
  • Срок за кандидатстване: 22.03.2023 г., онлайн, 12:00 ч. Брюкселско време;
  • Продължителност на проектите: между 12 и 36 месеца;
  • Партньорство:

- Минимум три организации - НПО и университети, от три различни държави - членки на ЕС;

- организации от трети държави, асоциирани към програмата.

  • Бюджет: Консорциумът би следвало да посочи между 3 предварително определени от Еразъм+ единични еднократни суми, които да съответстват на включените дейности - 120 000 EUR, 250 000 EUR или 400 000 EUR. Консорциумът избира една от тези суми като базов бюджет.

- Разходи за персонал, за консумативи, за оборудване, пътни, публикуване на open science статии, монографии, книги , и др., за комуникация, за подизпълнители, лицензионни такси и др.;

- Непреките разходи са задължителни  – 7%;

- Разходите за одит са задължителни – 1%;

  • Единичната еднократна сума се изплаща на три етапа – предплащане, междинно и финално плащане;
  • Съфинансиране: Еразъм покрива до 90% от бюджета по проекта;
  • Цел на Партньорствата за сътрудничество:

- Повишаване на капацитета на организациите в консорциума;

- Повишаване на качеството в работата, дейностите и практиките на участващите организации и институции;

- Отваряне към нови участници, които не са естествено включени в рамките на един сектор;

- Изграждане на капацитет на организациите да работят транснационално и между сектори;

- Обръщане към общи нужди и приоритети в областта на образованието, обучението, младежта и спорта;

- Позволяване на трансформация и промяна (на индивидуално, организационно или секторно ниво), водещи до подобрения и нови подходи, пропорционално на контекста на всяка организация.

За повече информация по тази покана се обърнете към Сектор "Управление на проекти"

16 яну 2023Подобни