Икономически университет – Варна

Новини ISO 9001: 2008

Системата за управление на качеството по ISO 9001: 2008стартира внедряването си в Икономически университет - Варна със Заповед No РД-14-2505/ 02.10.2009 г. от Ректора на ИУ-Варна с начало 05.10.2009 година.

Разработената СУК е резултат от усилената работа на членовете наконсултативния съвет и работната група, координирани от външния консултант потози проект. От края на март до края на юли в рамките на срока на договорамежду нашия университет и консултанта бяха разработени всички документисъгласно изискванията на стандарт ISO 9001: 2008, включително Наръчник по качество, 13 основнипроцедури (Таблица 1), 7 работни процедури (Таблица 2) и 76 формуляра.

Таблица 1

Основни процедури в СУК по ISO 9001: 2008

ОП01

Управление на документите

ОП02

Управление на записите

ОП03

Отговорност на ръководството

ОП04

Управление на ресурсите

ОП05

Управление на процесите свързани с клиента

ОП06

Управление на закупуването

ОП07

Управление на процеса "Обучение на студенти"

ОП08

Управление на процеса "Оценяване и поддържане на качеството на академичния състав"

ОП09

Управление на средствата за контрол и измерване

ОП10

Управление на несъответстващ продукт

ОП11

Вътрешни одити

ОП12

Коригиращи действия

ОП13

Превантивни действия

 

Таблица 2

Работни процедури в СУК по ISO 9001: 2008

РП01.01

Управление на законовите и нормативни документи

РП04.01

Управление на човешките ресурси

РП04.02

Поддръжка на оборудването

РП04.03

Поддръжка на инфраструктурата

РП04.04

Безопасни условия на труд

РП05.01

Управление на рекламациите

РП06.01

Управление на складовото стопанство

 

Процедурите и препратките в тях напълно съответстват на изискванията надокументите в публикувания Сборник нормативни документи в университета. РазработенатаСУК отговаря напълно на изискванията на външните оценяващи органи и споредекипа, работил по нея е завършено начало на едно систематично развитие вобластта на подобряване на качеството в нашия университет.

27 ное 2009Подобни