Икономически университет - Варна

Мрежа за партньорство между три висши училища

Меморандум за сътрудничество и партньорство подписаха на 16.06.2020 г. в Русе ректорът на Икономически университет – Варна проф. д-р Евгени Станимиров, на Русенския университет „Ангел Кънчев“ проф. дтн Христо Белоев и на Шуменския университет „Константин Преславски“ проф. дин Георги Колев.

Ръководени от постигнатите до този момент положителни резултати от дългогодишното сътрудничество в областта на висшето образование и науката, както и от взаимния интерес да отговорят на най-актуалните изисквания, произтичащи от промените в Закона за висшето образование, Закона за развитие на академичния състав и Стратегията за развитие на висшето образование в България 2020 – 2030 г., с подписването на този меморандум трите институции заявиха готовността си за обединени усилия в следните посоки:

  • Съвместна работа за утвръждаване на авторитета и престижа на трите университета на национално и международно ниво;
  • Развитие на сътрудничеството в широк спектър от области, съвместни дейности и инициативи чрез интегриране на потенциала на трите институции и постигане на синергични ефекти в полза на регионите, които обслужват, техния икономически и социален просперитет.

Трите висши училища се договориха да си сътрудничат за развитие на интердисциплинарното и трансдисциплинарното обучение за изграждане на знания, умения и компетенции, съответстващи на нуждите на пазара на труда; съвместно участие в университетски мрежи; споделяне на образователни и информационни ресурси; създаване на съвместни учебни програми, включително чуждоезикови; повишаване ефективността на практическото обучение; разработване на компетентностни профили на специалности в съответствие на Европейската референтна рамка на ключовите компетентности за учене през целия живот; периодично надграждане на използваните електронни платформи и други съвременни образователни технологии за обучение, оценяване и контрол на резултатите и други.

17 юни 2020Подобни