Икономически университет – Варна

Конкурс за прием на докторанти

Обявяване на конкурс за прием на докторанти

На основание РМС 441/22.06.2022 г., ДВ бр.68/08.08.2023 г. Икономически университет – Варна преобявява конкурс за прием на докторанти за учебната 2023/2024 г. по следните докторски програми:

Професионално направление Докторска програма План за 2023/2024 година
Редовно Задочно

3.7. Администрация и управление

Социално управление

2

 

3.8. Икономика

Политическа икономия (обща икономическа теория)

1

 

3.8. Икономика

Финанси

2

 

3.8. Икономика

Статистика и демография

1

 

3.8. Икономика

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

1

1

3.8. Икономика

Икономика и управление /строителство и недвижима собственост/

2

 

3.8. Икономика

Икономика и управление /търговия/

1

 

3.8. Икономика

Индустриален бизнес

2

 

3.8. Икономика

Аграрен бизнес

1

 

3.8. Икономика

Стокознание

1

 

3.8. Икономика

Оптимално управление на икономически системи

2

 

3.8. Икономика

Маркетинг

2

 

3.8. Икономика

Световно стопанство и международни икономически отношения

2

 

3.8. Икономика

Приложение на изчислителната техника в икономиката

2

 

3.9. Туризъм

Икономика и управление /туризъм/

2

 

4.6. Информатика и компютърни науки

Информатика

3

 
 

ОБЩО:

27

1


Срок за подаване на документи в отдел НИДД – 2 месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник.

Конкурсните изпити по специалността и чужд език се проведжат през месец декември 2023 г.

08 авг 2023Подобни