Икономически университет – Варна

Колежът по туризъм подготвя професионални бакалаври. Магистърски прием за завършилите колеж

С приетия от Народното събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (ДВ бр.41) се предоставя право на Колежа по туризъм към Икономически университет – Варна, да обучава студенти за придобиване на образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър по туризъм" съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "а" от ЗВО -  не по-малко от 180 кредита със срок на обучение не по-малък от три години.

Лицата, които са започнали и не са завършили обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен "специалист по..." до влизането в сила на този закон, продължават образованието си за придобиване на образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър по туризъм " съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "а".

Лицата, придобили образователно-квалификационна степен "специалист по..." до влизането в сила на този закон, имат правата на лицата, придобили образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър по туризъм" по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "а" .

Придобилите образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър по туризъм" могат да продължат образованието си в образователно-квалификационна степен "магистър" само в същото професионално направление "Туризъм" от учебната 2007/2008 г. при условия и по ред, определени в държавните изисквания и в правилника на висшето училище, които предстоят да бъдат приети.

За придобиването на образователно-квалификационна степен "магистър" след придобита образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър по туризъм" се изискват не по-малко от 120 кредита и срок на обучение  2 години.

07 юни 2007Подобни