Икономически университет – Варна

Годишни поименни награди за 2012 г. на Община Варна за студенти

Целта на годишните поименни награди на Община Варна за студенти от Варненските Висши учебни заведения е да изрази признание за постигнати високи резултати в съответните области, както и да поощри и популяризира постиженията на студентите от Варненските Висши учебни заведения.

1. Процедура за кандидатстване.

Годишните поименни награди на Община Варна в размер от 1200 лв., се присъждат за:

  • участие в международни и национални олимпиади и конкурси (за  студенти, класирани на I, II или III място) или
  • научни форуми (за студенти с отлично представяне);

В процедурата могат да участват студенти, които към момента на подаването на документите са редовна форма на обучение и са записани по установения ред за предстоящата учебна година.

В процедурата могат да участват студенти, които имат успех не по нисък от "много добър" (5,00) от предходната учебна година.

2. Необходими документи и ред за кандидатстване.

Всеки студент, който желае да участва в процедурата за кандидатстване трябва да попълни и представи следните документи:

  • формуляр - декларация по образец на Община Варна;
  • копия от документи, удостоверяващи участието на студента в дейностите, визирани във формуляр-декларацията;
  • рецензия от хабилитирано лице в съответната научна област, ако студента кандидатства с научна дейност;
  • документ за успех на студента за предходната учебна година, издаден от съответното висше учебно заведение.

Срок за кандидатстване: 26.10.2012 г. (петък)

За повече информация и подаване на документи - кабинетът на Студентски съвет (123в).

Понеделник

14.00 - 15.00

Сряда

9.00 - 15.00

Четвъртък

11.00 - 13.00

14.00 - 16.00

Петък

12.00 - 15.00

15.30 - 16.30

18 окт 2012Подобни