Икономически университет – Варна

Екипът по проект PROMINENCE с два доклада в Юбилейна международна научна конференция, организирана от ИУ - Варна в чест на 100 години от основаването му

На 11 и 12 май 2020 г. се проведе Юбилейна международна научна конференция „Икономическа  наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха“, организирана от ИУ - Варна в чест на 100 години от основаването му.

В работата по секции взе участие и екипът по проект PROMINENCE към ИУ-Варна с насоченост международни проекти, развиващи комуникативни, езикови и бизнес умения, наред с умения за работа в реални и виртуални международни екипи. Същевременно екипът открои тенденция в ESP (English for Specific Purposes) за изготвяне на модели на структуриране на курсове, развиващи езикови, дигитални, комуникативни и бизнес умения въз основа на международни проучвания на потребностите на всички участници в този процес: представители на бизнеса, студенти и преподаватели. Акцент бе поставен върху развитие на умения не само спрямо сегашни, а и бъдещи потребности (transversal skills). Друга отблязана тенденция е засилена проектна работа на студенти и преподаватели в международни интердисциплинарни екипи в дигитална среда.

Бяха представени следните доклади:

В секция „Образование и наука в дигиталната епоха“ гл.ас. д-р Петър Петров и ст.пр. Кръстана Иванова представиха Achieving PROMINENCE in the Digital Age (автори: гл. ас. д-р Петър Петров, ст.пр. Диана Митева, ст.пр. Кръстана Иванова). Докладът обобщи работата на международния екип по проект PROMINENCE (2017-2020) и представи дигитална платформа на свободен достъп Prominence Interactive  с разработени курсове за развитие на междукултурни и лидерски умения (е-учебник, интерактивни уроци и др.). Бяха споделени резултати от мащабни проучвания със студенти от 7 европейски университета и представители на бизнеса от 7 страни. Особено интересна форма в рамките на този проект са едноседмичните интензивни програми, развиващи у студентите от 7-те патньорски университети умения за работа в международни екипи наред с професионални умения: в Братислава „Езици и културно многообразие“ (2018), в Ашафенбург „Управление и лидерство в различни култури“ (2019) и предстоящо в Анси „Cultural Intellligence in Different Cultures“ (2020). ИУ-Варна бе домакин на транснационална партньорска среща (2018). Авторският екип отговаря и за провеждането на международно проучване на нагласите на преподавателите да включат интеркултурни акценти в работа си (2020).

В секция „Езици и езиково обучение в дигиталната епоха“ ст.пр. Диана Митева представи Multiple Perspectives: Research-led Integrated Approach to Developing Language and Business Skills at Tertiary Education Level. Бе отбелязана необходимостта да се преструктурира работата в курсовете по бизнес английски език с оглед както на дигитализация и интернационализация на висшето образование, така и отчитайки профила на българските обучаеми. Методологическото решение е да се развиват едновременно езикови, комуникативни и бизнес умения като се използват  съвременни интерактивни форми, а обучението е проектно ориентирано и дигитално-подкрепено. Индивидуализиране се постига чрез използване на дигитални платформи, даващи възможност за самостоятелна работа на обучаемите по избрани умения (напр. Prominence Interactive и MyEnglishLab). Тези структурирани възможности с фокус върху умения за междукултурно бизнес общуване са залегнали в актуализираните учебни програми по общи и специализирани бизнес английски курсове за  следващия 4-годишен период (2020-2024).

Представената проблематика в секциите бе обсъдена в последващи дискусии. Желание да се включат в бъдещи съвместни проекти бе отбелязано от онлайн гостуващи преподаватели от чуждестранни университети.

18 май 2020Подобни