Икономически университет – Варна

"Дигитализация на професиите" - покана за дискусия със студенти от ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, в изпълнение на дейност №13 по проект №BG05M2OP001-2.016-0002, EDUTransform

Уважаеми студенти на ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ,
На 01.12.2023 г., в удобно за вас време съгласно графика по-долу, ви каним да участвате в дискусия на тема "Дигитализация на професиите" с продължителност 2 учебни часа.
 
Ключови теми: 
1. Европейска рамка за дигитални компетенции.
2. Дигитализация на професии в сферата на услугите.
3. Дигитализация на професии в сферата на производството.
4. Технологии на дигиталната трансформация.
 
ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК, ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ В КАБ. 531 или НА МЯСТО В ДЕНЯ НА СЪБИТИЕТО ИЛИ
Мястото е зала 446, ет. 4, Икономически университет – Варна, бул. „Княз Борис I” №77.
 
ГРАФИК:
Начални часове: 09:15 ч. и 13:30 ч.; 
Можете да изберете сесия, в която да се включите.
 
Критерии за допустимост до участие:
1) Вие сте студент в Икономически университет – Варна или в Технически университет – Варна или във ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“ във втори или по-горен курс. Обучавате се професионално направление (ПН) както следва:
 
* За Икономически университет - Варна:
ПН 3.8 Икономика
ПН 4.6 Информатика и компютърни науки
 
* За Технически университет - Варна:
ПН 5.1 Машинно инженерство
 
* За ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"
ПН 5.3 Комуникационна и компютърна техника
 
2) Нямате невзети и неположени изпити, считано от началото на вашето обучение до момента на кандидатстване.
3) Имате непрекъснати студентски права към момента на кандидатстване.
 
Дискусиите се организират в изпълнение на Дейност №13 „Дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности, за търсене на работа, организиране на презентационни събития, състезания, интервюта, дискусии и др. за осъществяване на връзка между студенти и работодатели“ по проект №BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 
За контакт и допълнителна информация: 
Мирослава Иванова, edutransform@ue-varna.bg 
Икономически университет - Варна, ет. 5, каб. 531
 
Очакваме Ви!

28 ное 2023Подобни