Икономически университет – Варна

х. ас. Йордан Вълков

х. ас. Йордан Вълков

х. ас. Йордан Вълков

jvalkov@ue-varna.bg

Компютърни архитектури