Икономически университет – Варна

проф. д.н. Павел Петров

проф. д.н. Павел Петров
Консултации на място

Вторник, кабинет 443: 10:00-11:00

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: https://meet.google.com/zcd-idjs-qdc, 10:00-11:00

Дати за неположени изпити

12 мар 2024, кабинет 443: 09:00-11:00

24 апр 2024, кабинет 443 по MVC: 09:30-11:00

24 апр 2024, кабинет 438 по Компютърна графика: 15:00-16:00

Компютърна графика
Обектноориентирано програмиране
Визуално програмиране с Java
Сървърно MVC програмиране
Уеб приложения с Node.js
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Мобилни и уеб технологии Уеб приложения с Node.js 5 10 1-58 17.05.2024 12:00 - 13:00
Мобилни и уеб технологии - ДНДО Уеб приложения с Node.js 6 42 1-58 17.05.2024 12:00 - 13:00
Информатика и компютърни науки Сървърно MVC програмиране 4 36 1-55 22.05.2024 16:00 - 17:00
Информатика и компютърни науки Сървърно MVC програмиране 4 37 1-55 22.05.2024 14:00 - 15:00
Бизнес информационни системи Визуално програмиране с Java 4 9 Н-201 23.05.2024 11:00 - 13:00
Мобилни и уеб технологии Сървърно MVC програмиране 4 39 1-55 23.05.2024 14:00 - 15:00
Информатика и компютърни науки Компютърна графика 3 34 1-438 07.06.2024 13:00 - 16:00
Мобилни и уеб технологии Компютърна графика 3 37 1-438 07.06.2024 09:00 - 12:00
Data Science Обектноориентирано програмиране 1 38 1-55 07.06.2024 12:00 - 13:00
Информатика и компютърни науки Компютърна графика 3 35 1-438 10.06.2024 09:00 - 12:00
Информатика и компютърни науки Компютърна графика 3 36 1-438 10.06.2024 13:00 - 16:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2024
International Journal of Interactive Mobile Technologies [iJIM], Vienna : International Association of Online Engineering, 18, 2024, 10, 48-58., ISSN(онлайн) 1865-7923 / DOI 10.3991/ijim.v18i10.45929 / Scopus
Статия 2024
International Journal of Interactive Mobile Technologies [iJIM] , Vienna : International Association of Online Engineering, 18, 2024, 3, 4-15., ISSN(онлайн) 1865-7923 / DOI 10.3991/ijim.v18i03.46655 / Scopus / Линк
Доклад 2024
22nd International Conference on Informatics in Economy : IE 2023, Bucharest University of Economic Studies, Bucharest, 25-26 May 2023 : Proceedings, Singapore : Springer Nature, 2024, 137-147. - (Smart Innovation, Systems and Technologies ; Vol. 367)., ISSN(печатно) 2190-3018, ISSN(онлайн) 2190-3026, ISBN(печатно) 978-981-99-6959-3, ISBN(онлайн) 978-981-99-6529-8 / DOI 10.1007/978-981-99-6529-8_12 / Scopus
Доклад 2024
Digital Transformation, Cyber Security and Resilience : Second International Conference : DIGILIENCE 2020, Varna, Bulgaria, September 30-October 2, 2020 : Revised Selected Papers, Cham : Springer Nature, 2024, 202-215. - (Communications in Computer and Information Science Book Ser. ; Vol. 1790)., ISSN(печатно) 1865-0929, ISSN(онлайн) 1865-0937, ISBN(печатно) 978-3-031-44439-5, ISBN(онлайн) 978-3-031-44440-1 / DOI 10.1007/978-3-031-44440-1_29 / Scopus
Студия 2024
International Online Journal of Primary Education (IOJPE), Izmir : Oguz Serin, 13, 2024, 1, 33-52., ISSN(онлайн) 1300-915X / DOI 10.55020/iojpe.1390421 / Линк
Статия 2024
International Journal of Online and Biomedical Engineering (iJOE), Wien : International Association of Online Engineering, 20, 2024, 1, 150-159., ISSN(онлайн) 2626-84932 / DOI 10.3991/ijoe.v20i01.45415 / Scopus / Web of Science
Статия 2024
DECISION, New York : Springer Publ., 2024, March, 1-14., ISSN(печатно) 0304-0941, ISSN(онлайн) 2197-1722 / DOI 10.1007/s40622-024-00378-z / Web of Science / Линк
Доклад 2023
16th International Conference on Advanced Technologies, Systems and Services in Telecommunications (TELSIKS 2023), Nis, Serbia, October 25-27 2023, New York : Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2023, 284-290., ISBN(печатно) 979-8-3503-4703-6, ISBN(онлайн) 979-8-3503-4702-9 / DOI 10.1109/TELSIKS57806.2023.10316145 / Scopus
Доклад 2023
58th International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies : ICEST 2023, Nis, Serbia, 29 June - 1 July 2023, New York : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2023, 115-118., ISBN(печатно) 979-8-3503-1074-0, ISBN(онлайн) 979-8-3503-1073-3 / DOI 10.1109/ICEST58410.2023.10187310 / Scopus / Web of Science
Доклад 2023
Information Technology and Implementation (IT&I-2023) : 10th International Scientific Conference, November 20-21 2023, Kyiv, Ukraine : Conference Proceedings, Aachen : CEUR-WS, 2023, 25-35. - (CEUR Workshop Proceedings ; Vol. 3624)., ISSN(онлайн) 1613-0073 / Scopus / Линк
Преглед на всички публикации