Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Стойчо Стоев

гл. ас. д-р Стойчо Стоев

416

0882164635

s.stoev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Четвъртък, кабинет 416: 13:30-15:30

Петък, кабинет 416: 13:30-15:30

Дисциплина Курс и Специалност
Алгоритмизация и програмиране Курс 3, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Обектноориентирано програмиране Курс 2, Информатика и компютърни науки (Редовно обучение)
Обектноориентирано програмиране Курс 2, Мобилни и уеб технологии (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 15:00 50 У Обектноориентирано програмиране 44
16:15 19:00 438 У Алгоритмизация и програмиране 26
Четвъртък
09:15 11:00 50 У Обектноориентирано програмиране 43
11:15 13:00 50 У Обектноориентирано програмиране 42
Петък
09:15 11:00 433 Л Алгоритмизация и програмиране 26
11:15 13:00 50 У Обектноориентирано програмиране 45
Вид Година Публикация
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюза на учените - Варна, 7, 2018, 2, 275 - 282.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 2017, 2, с. 225 - 233.
Доклад 2016
Юбилейна научна конференция “Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на “Хоризонт 2020”, Свищов: Академично издателство "Ценов", 2016, с. 298-305.
Доклад 2016
Сборник с доклади от конференция на младите научни работници, Варна: Наука и икономика, 2016, с.168-177.
Статия 2016
Известия на съюза на учените - Варна, Серия “Икономически науки”, 2, 2016, с.109-116.
Статия 2016
Известия на Икономически университет – Варна, 60, 2016, 4, с. 491-504.
Доклад 2015
// Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 3. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 198 - 204.
Учебно помагало 2012
- Варна, 2012. - 196 с.
Други 2010
Сборник задачи и резултати, Варна: Наука и икономика, 2010, с. 8-12, 93-95.
Доклад 2007
Innovation Entrepreneurship and Competitiveness: In the Balkan and Black Sea Contries : Intern. Conf., Kavala, Greece, 2007, 8 с.
Преглед на всички публикации