Икономически университет – Варна

доц. д-р Надежда Филипова Неактивен

доц. д-р Надежда Филипова

доц. д-р Надежда Филипова Неактивен

324

filipova@ue-varna.bg

Автобиография

Вид Година Публикация
Монография 2019
2019, 88 с. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 4)., ISBN(онлайн) 978-619-210-045-2 / Линк
Учебник 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298., ISBN(печатно) 978-954-21-1003-3
Учебник 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 264 с.
Статия 2018
Бизнес управление = Business Management, Свищов : Акад. изд. Ценов, Год. 28, 2018, 2, с. 76 - 92 ; p. 75 - 92.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените – Варна. Сер. Икономически науки, 2017, 2, 197 - 208.
Учебник 2017
Варна : Наука и икономика, 2017.
Учебник 2017
Варна: Наука и икономика, 2017.
Статия 2016
Известия на Съюза на учените – Варна: Серия „Икономически науки“, 2016, 2, 100-108.
Доклад 2016
Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на „Хоризонт 2020“ (Сборник с доклади от международна научна конференция), Свищов: Академично издателство „Ценов“, 2016, 108-114.
Доклад 2016
// [Fifht] 5 International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education : ICAICTSEE - 2015 : [Vol. 100] : Conference Proceedings, November 13 - 14th, 2015. - Sofia : University of National and World Economy, 2016, p. 415 - 419. [viwed 07 September 2016]. Aviable from: http://icaictsee.unwe.bg/past-conferences/ICAICTSEE-2015.pdf
Преглед на всички публикации