Икономически университет – Варна

ст. пр. Анета Стефанова

ст. пр. Анета Стефанова

ст. пр. Анета Стефанова

230

aneta_stefanova@ue-varna.bg

Консултации

Вторник, кабинет 230: 15:00-17:00

Сряда, кабинет 230: 17:00-19:00

Дати за неположени изпити

15 мар 2022, кабинет 230: 15:00-17:00

19 апр 2022, кабинет 230: 15:00-17:00

Вид Година Публикация
Статия 2021
Чуждоезиково обучение : Научно списание, София : Аз Буки, 48, 2021, 3, 23-26.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 4 = Economic Science, Education and the Real Economy : Development and Interactions in the Digital Age : Proceedings of the Jubilee International Scientific Conference, Ded. to the 100th Ann. of UE-Varna : Vol. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 701 - 709.
Доклад 2020
Научни трудове ВВМУ Н. Й. Вапцаров. 45 г. катедра "Езикова подготовка" : Юбилеен сборник, Варна : ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", 2020, 106-113. ISBN 978-619-7428-54-4.
Статия 2018
The Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes, Nis : University of Nis, 6, 2018, 3, 535 - 542.
Доклад 2017
Съвременната логистика - бизнес и образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция ..., 19 - 20 октомври 2017 г., Варна : Наука и икономика, 2017, 102 - 114.
Доклад 2017
Чуждият език и съвременното висше образование: Сборник доклади от VIII Международна научна конференция, Варна: МУ „Проф. д-р П. Стоянов“, 2017, с. 352 - 357.
Доклад 2013
// Отговорен туризъм 2020 : Сб. докл. от междунар. науч. конф. / Орг. съвет Стоян Маринов и др. ; Ред. съвет Татяна Христова и др. : Т. 2. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 352 - 361.
Доклад 2013
// Езиковото обучение днес - защо, за кого и как : Сб. докл. от кръгла маса, 2013 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 157 - 162.
Доклад 2013
Кръгла маса "Езиковото обучение днес - защо, за кого и как", Варна: Наука и икономика, 2013, 157 - 162.
Доклад 2010
Световната криза и икономическото развитие: Сб. доклади от юбил. международна научна конференция, Варна, 2010, Университетско издателство "Наука и икономика" ИУ - Варна, 2010, 348 - 354.
Преглед на всички публикации