Икономически университет – Варна

ас. д-р Славея Желязкова

ас. д-р Славея Желязкова

ас. д-р Славея Желязкова

432

sjeliazkova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Четвъртък, кабинет 432: 13:15-15:00

Петък, кабинет 432: 15:30-17:45

Дисциплина Курс и Специалност
Информатика Курс 1, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, ДМПР (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, НИИ (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, ИБП (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, ПИМ (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, АБ (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, СА (Редовно обучение)
Финансова иконометрия Курс 4, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 437 У Информатика 7
13:30 15:00 437 У Информатика 10
15:15 17:00 438 У Информатика 5
Вторник
11:15 13:00 51 У Информатика 11
15:15 17:00 437 У Информатика 9
17:15 19:00 50 У Информатика 15
Сряда
11:15 13:00 437 У Информатика 12
13:30 15:00 51 У Информатика 14
15:15 17:00 437 У Информатика 13
Четвъртък
09:15 11:00 437 У Информатика 1
11:15 13:00 437 У Информатика 6
15:15 17:00 H-202 У Информатика 3
Петък
08:15 11:00 H-214 У Финансова иконометрия 8
11:15 13:00 53 У Информатика 2
13:30 15:00 50 У Информатика 4
Вид Година Публикация
Студия 2019
Стратегии на образователната и научната политика, София : Аз Буки, 27, 2019, 4, 381 - 397.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 142 - 153.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения : ИПС - 2017 : Сборник с доклади от VIII междунар. науч. конф., 12 май 2017, Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 557-561.
Статия 2017
Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна: Съюз на учените, 2017, 2, 174 - 186.
Доклад 2017
Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения: Научно-практическа конференция, Свищов: Академично издателство "Ценов", 2017, 354 - 361.
Доклад 2016
2nd International Conference “Innovation Challenges of the Maritime Industry: Maritime Transport, Engineering Technologies, Logistics, Tourism”, Batumi, 2016, 175-185.
Доклад 2015
// Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии : Нац. науч. конф. посветена на междунар. год. на статистиката, 3 окт. 2013. - София : Изд. комплекс - УНСС, 2015, с. 163 - 171.
Учебно помагало 2015
Варна: Наука и икономика, 2015, 280 с.
Статия 2013
Икономика и управление = Economics and Management , Год. IX, 2013, № 1, с. 2 - 7.
Статия 2013
Socio-economic Research Bulletin : Coll. of Sci. Works, Odessa National Econ. Univ., 50, 2013, 3, 44-48.
Преглед на всички публикации