Икономически университет - Варна

ас. д-р Славея Желязкова

ас. д-р Славея Желязкова

432

sjeliazkova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 432: 16:30-18:30

Петък, кабинет 432: 15:30-17:30

Дисциплина Курс и Специалност
Информатика Курс 1, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Мениджмънт (Редовно обучение)
Финансова иконометрия Курс 4, Финанси (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 H-214 У Информатика 2
13:30 15:00 H-214 У Информатика 7
17:15 19:00 51 У Информатика 11
Вторник
08:15 10:00 51 У Информатика 35
11:15 13:00 51 У Информатика 6
15:15 17:00 438 У Информатика 36
Сряда
08:15 11:00 H-202 У Финансова иконометрия 7
13:30 16:00 H-202 У Финансова иконометрия 8
Четвъртък
09:15 11:00 50 У Информатика 12
13:30 16:00 H-202 У Финансова иконометрия 9
16:15 19:00 H-202 У Финансова иконометрия 10
Петък
11:15 13:00 438 У Информатика 1
13:30 15:00 H-202 У Информатика 4
Вид Година Публикация
Студия 2019
Стратегии на образователната и научната политика, София : Аз Буки, 27, 2019, 4, 381 - 397.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 142 - 153.
Доклад 2017
Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения: Научно-практическа конференция, Свищов: Академично издателство "Ценов", 2017, 354 - 361.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения : ИПС - 2017 : Сборник с доклади от VIII междунар. науч. конф., 12 май 2017, Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 557-561.
Статия 2017
Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна: Съюз на учените, 2017, 2, 174 - 186.
Доклад 2016
2nd International Conference “Innovation Challenges of the Maritime Industry: Maritime Transport, Engineering Technologies, Logistics, Tourism”, Batumi, 2016, 175-185.
Доклад 2015
// Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии : Нац. науч. конф. посветена на междунар. год. на статистиката, 3 окт. 2013. - София : Изд. комплекс - УНСС, 2015, с. 163 - 171.
Учебно помагало 2015
Варна: Наука и икономика, 2015, 280 с.
Доклад 2013
// Статистиката като наука, образование, професия и дейност : Междунар. науч. конф. : Посветена на 2013 - Междунар. год. на статистиката, 24 - 25 окт. 2013 = Statistics as a Science, Education, Profession and Activity : Intern. Sci. Conf. : Dedicated to 2013 - Intern. Year of Statistics, Oct. 24 - 25, 2013, Varna, Bulgaria / Прогр. к-т Пламен Илиев и др. ; Орг. к-т Димитър Радилов и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 205 - 210.
Статия 2013
Socio-economic Research Bulletin : Coll. of Sci. Works, Odessa National Econ. Univ., 50, 2013, 3, 44-48.
Преглед на всички публикации