Икономически университет - Варна

ас. д-р Славея Желязкова

ас. д-р Славея Желязкова

432

sjeliazkova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 432: 16:30-18:30

Петък, кабинет 432: 15:30-17:30

Дисциплина Курс и Специалност
Информатика Курс 1, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Мениджмънт (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Финансова иконометрия Курс 4, Финанси (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 H-214 У Информатика 2
13:30 15:00 H-214 У Информатика 7
17:15 19:00 51 У Информатика 11
Вторник
08:15 10:00 51 У Информатика 35
11:15 13:00 51 У Информатика 6
15:15 17:00 438 У Информатика 36
Сряда
08:15 11:00 H-202 У Финансова иконометрия 7
13:30 16:00 H-202 У Финансова иконометрия 8
Четвъртък
09:15 11:00 50 У Информатика 12
13:30 16:00 H-202 У Финансова иконометрия 9
16:15 19:00 H-202 У Финансова иконометрия 10
Петък
11:15 13:00 438 У Информатика 1
13:30 15:00 H-202 У Информатика 4
Вид Година Публикация
Студия 2019
Стратегии на образователната и научната политика, София : Аз Буки, 27, 2019, 4, 381 - 397.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 142 - 153.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения : ИПС - 2017 : Сборник с доклади от VIII междунар. науч. конф., 12 май 2017, Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 557-561.
Доклад 2017
Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения: Научно-практическа конференция, Свищов: Академично издателство "Ценов", 2017, 354 - 361.
Статия 2017
Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна: Съюз на учените, 2017, 2, 174 - 186.
Доклад 2016
2nd International Conference “Innovation Challenges of the Maritime Industry: Maritime Transport, Engineering Technologies, Logistics, Tourism”, Batumi, 2016, 175-185.
Доклад 2015
// Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии : Нац. науч. конф. посветена на междунар. год. на статистиката, 3 окт. 2013. - София : Изд. комплекс - УНСС, 2015, с. 163 - 171.
Учебно помагало 2015
Варна: Наука и икономика, 2015, 280 с.
Доклад 2013
// Статистиката като наука, образование, професия и дейност : Междунар. науч. конф. : Посветена на 2013 - Междунар. год. на статистиката, 24 - 25 окт. 2013 = Statistics as a Science, Education, Profession and Activity : Intern. Sci. Conf. : Dedicated to 2013 - Intern. Year of Statistics, Oct. 24 - 25, 2013, Varna, Bulgaria / Прогр. к-т Пламен Илиев и др. ; Орг. к-т Димитър Радилов и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 205 - 210.
Статия 2013
Socio-economic Research Bulletin : Coll. of Sci. Works, Odessa National Econ. Univ., 50, 2013, 3, 44-48.
Преглед на всички публикации