Икономически университет – Варна

Мениджмънт на хотели и ресторанти

ОКС: Професионален бакалавър

Форма на обучение:

Брой семестри: 6

Професионална квалификация: Туризъм

Професионално направление: Туризъм

Начална година: 2019

Обучението в специалността дава професионални знания и умения  за изпълнение и управление на дейности в хотели и други места за настаняване, в заведения за хранене и развлечение, в туристически комплекси и селища, създава компетенции за успешни предприемачи в туризма, за управленски позиции във фирми с дейност хотелиерство, ресторантьорство, развлечения, туристически пътувания и др., за ръководство на екипи в туристическата индустрия

СПЕЦИАЛНИ  ДИСЦИПЛИНИ:

 • Кулинарна продукция и безопасност на храните
 • Ресторантьорство
 • Технология на обслужване в ресторанта
 • Хотелиерство
 • Технология на обслужване в хотела
 • Технология на обслужване в бара
 • Първи чужд език – специализиран в хотелиерството и ресторантьорството
 • Втори чужд език – специализиран в хотелиерството и ресторантьорството
 • Кетъринг и специални събития
 • Сомелиерство

ПРАКТИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ:

 • Учебна практика в базов обект /ресторант/
 • Учебна практика в базов обект /хотел/
 • Учебна практика в базов обект /бар/
 • Дигитални технологии в хотели и ресторанти
 • Грижа за клиента

Реализация след завършване на специалността:

 • управител на  хотел, къща за гости, мотел, къмпинг, ваканционно селище, апарт-хотел, детски и ученически лагери и комплекси и други видове места за настаняване;
 • управител на ресторант, бистро, снек-бар, кафе-бар, дневен, нощен бар и други видове заведения за хранене и развлечение, вкл. като част от верига или група от такива в определен район;
 • фронт-офис мениджър в хотел,
 • мениджър екип в атракционни обекти и тематични паркове, във фирми за обслужване на клиенти, на звена в  хотел;
 • мениджър в сектор обслужване на клиентите на круизен кораб и други транспортни средства;
 • мениджър екип във фирми за обслужване на клиенти, вкл. онлайн платформи
 • бизнес-секретар, вкл. в институции и неправителствени организации в сферата на туризма и др.
 • офис-мениджър и специалист във фирми за недвижима собственост;

Бизнес партньори:

 • Хотел „Интернационал“, Златни пясъци
 • Верига заведения Happy
 • „Lagard“ Варна
 • БОРД ЕООД х-л „Капитол“

Програмата е акредитирана от НАОА за период 2018-2024 г. с оценка 9.71

Обучението на студентите от специалност „Мениджмънт на хотели и ресторанти“ се осъществява в сътрудничество с Варненската асоциация на ресторанти и хотели и Варненска туристическа камара

За допълнителна информация: ct-varna.com

Колеж по туриъм – Варна
Трети корпус на ИУ-Варна, бул. Сливница 182 А, каб. 3-102
Email: college_varna@ue-varna.bg
Тел. 0879 313 926; 052 620 722
https://www.facebook.com/groups/71229177891/

https://ue-varna.bg/uploads/filemanager/2061/12-00-01%20PR%20%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_MHR_College.pdf

I. Основно предназначение на квалификационната характеристика

Квалификационната характеристика е основа за разработването на учебна документация, отговаряща на изискванията на ЗВО за обучение и подготовка на професионални бакалаври в специалност “МЕНИДЖМЪНТ НА ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ” в Колеж по туризъм – Варна.

Квалификационната характеристика представя:

- обучението по специалността – съдържание, методи на обучение и оценка;
- професионалните знания, умения и компетенции, които се придобиват в резултат на обучението по специалността
- възможностите за реализиция след придобивана на професионалната квалификация и ОКС „Професионален бакалавър“ по специалността.

II. Професионални знания и умения

Обучението по “Мениджмънт на хотели и ресторанти” създава специалисти с професионални знания и умения по хотелиерство и ресторантьорство и управленски кадри на низово и средно равнище в съответните сектори. Обучението в специалността дава концептуални основи, специализирани знания и умения по изпълнение и управление на дейности в хотелите и различните заведения за пребиваване, в заведенията за хранене и развлечение, в туристически комплекси и ваканционни селища, фирми с предмет на дейност хранене, развлечение, хотелиерство, туристически пътувания, хазарт и др.

III. Обучение по специалност “Мениджмънт на хотели и ресторанти”

Курсът на обучение е с продължителност 3 години, в редовна и задочна форма

Обучението включва:

- теоретична подготовка – фундаментални дисциплини от стопански и социални науки,
- специализирани дисциплини в хотелиерството и рестораньорството, за туризъм, анимация и информационни системи в туризма, за придобиване на умения за комуникации, работа в екип и спортна дейност, специализирана подготовка по два чужди езика,
- практическа подготовка – семинарни упражнения с работа в реална среда, задължителна практика в базов обект (хотел, ресторант /кухня и търговска зала/, бар и провеждане на специални събития) и летен стаж – два пъти по 45 дена за редовно и 23 дена за задочно обучение.

Студентите в специалност “Мениджмънт на хотели и ресторанти” получават образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър” след полагане на държавни изпити – комплексен теоретичен, практически по специалността и изпити по първи и втори чужд език.

Обучението се провежда чрез аудиторни и извънаудиторни занимания. Аудиторните занимания са лекции, семинарни упражнения и учебни занятия по чужд език. Лекциите се осъществяват чрез традиционни методи, презентации и дискусии по актуални въпроси, вкл. с участие на експерти и представителите на туристическия бизнес и инстутиции, които са важни за развитието на туризма. Семинарните упражнения се осъществяват чрез работа по казуси, ролеви игри, представяне на предварително поставени задачи, вкл. екипна работа и разработване на проекти с практическо приложение, прилагане на практика, в среда близка до реалната, на знания и умения по специализирани дисциплини и др. Учебните занятия по чужд език се провеждат чрез семинарни занятия по специализирани системи за чуждоезиково обучение в туризма и свободното време. Извънаудиторните занимания обхващат учебна практика в базов обект, подготовка на курсови работи и реферати, работа по задачи за семинарни упражнения и проекти, търсене, систематизиране и ползване на литература и специализирана информация,  подготовка за тестове и изпити, посещения на фирми от сферата на туризма и свободното време и други.

Оценяването е за работа през семестър, изпити по чужд език през семестъра и за положен изпит по време на сесията. Методите за оценка са оценяване на работата на студентите по време семинарни упражнения, на разработени курсови работи и реферати, на изготвени отчети и проекти, оценяване на резултати от тест, специалзирани тестове по чужд език и писмено изложение по определена тема.

IV. Възможности за реализация

След завършване на обучението професионалният бакалавър по “Мениджмънт на хотели и ресторанти” придобива компетенции да изпълнява длъжности като управител на хотел, къмпинг, ваканционно селище и други заведения за пребиваване, управител на ресторант и други видове заведения за хранене и развлечение, фронт-офис мениджър и старши администратор в хотел, салонен управител, главен готвач и мениджър на кухненски блок в ресторант, изпълнителски и ръководен персонал в сектор обслужване на клиентите в туристически фирми, в  представителства на хотелиерски и ресторантьорски вериги и др. както и да управлява и развива собствен бизнес в хотелиерството и ресторантьорството.

По-нататъшното развитие и растеж на професионалните бакалаври по “Мениджмънт на хотели и ресторанти” в професиите по специалността и в управленската структура изисква от тях повишаване на придобитата квалификация чрез продължаване на обучението им в образователно-квалификационна степен “магистър” в същото професионално направление „Туризъм”.

V. Компетенции, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Мениджмънт на хотели и ресторанти“

Дипломираните професионални бакалаври по “Мениджмънт на хотели и ресторанти” придобиват ключови професионални компетенции, които им дават възможност да бъдат успешни предприемачи в туризма и да аботят в туристически фирми на различни длъжности и управленски позиции от средно и низово равнище, да ръководят екипи, звена и сектори в туристическите и хотелските комплекси, във фирми, предоставящи храна и напитки и развлечения като познават теоретичните аспекти на туризма, мениджмънта и по-конкретно на хотелиерството и ресторантьорството, притежават знания по маркетинг на туризма и умеят да разработват, оферират, рекламират и да продават туристическите продукти на пазара, да планират, организират и контролират технологичните процеси в хотелиерството и ресторантьорството, умеят да използват информационна и комуникационна техника, технологии и компютърни информационни системи в хотелиерството и ресторантьорството, притежават умения за комуникация на два или три чужди езика за качествено обслужване на клиенти с различна националност, умеят да водят отчетност и счетоводни операции, да анализират и прогнозират хотелиерската и ресторантьорска дейност, да прилагат правно-нормативната уредба в туризма.

Специалност
Начална година
2019
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Въведение в туризма 1 5 Изпит 150 105 45
Бизнес-информационни технологии 2 5 Изпит 150 105 45
Избираеми дисциплини (1)
 • Специализирани видове туризъм
 • Бизнес комуникации
3 5 Изпит 150 105 45
Маркетинг в туризма 4 5 Изпит 150 105 45
Счетоводство на туристическото предприятие 5 5 Изпит 150 105 45
Управление на туризма 5 5 Изпит 150 105 45
Право в туризма 6 5 Изпит 150 105 45
Управление на човешките ресурси в туризма 6 5 Изпит 150 105 45
Общо за Фундаментални 40 1200 840 360
Специални
Технология на кулинарната продукция и хигиена на храненето 1 7 Изпит 210 120 90
Ресторантьорство 1 3 Изпит 90 60 30
Избираеми дисциплини (1) 1 5 Текуща оценка 150 90 60
Избираеми дисциплини (1) 1 9 Текуща оценка 270 180 90
Технология на обслужване в ресторанта 2 7 Изпит 210 135 75
Стокознание 2 3 Изпит 90 60 30
Физическо възпитание и спорт 2 2 Текуща оценка 60 0 60
Избираеми дисциплини (1) 2 5 Текуща оценка 150 105 45
Избираеми дисциплини (1) 2 9 Изпит 270 180 90
Технология на обслужване в хотела 3 5 Изпит 150 120 30
Избираеми дисциплини (1) 3 4 Изпит 120 90 30
Избираеми дисциплини (1) 3 4 Текуща оценка 120 75 45
Избираеми дисциплини (1) 3 8 Текуща оценка 240 150 90
Анимация в туризма 4 3 Изпит 90 45 45
Хотелиерство 4 3 Изпит 90 45 45
Избираеми дисциплини (1)
 • Интеркултурна комуникация
 • Индустрия на свободното време
 • Маркетингови комуникации в туризма
 • Бит, традиции и кулинарно изкуство
 • Сомелиерство
4 4 Изпит 120 90 30
Избираеми дисциплини (1) 4 4 Текуща оценка 120 75 45
Избираеми дисциплини (1) 4 8 Текуща оценка 240 150 90
Технология на обслужване в бара 5 4 Изпит 120 75 45
Избираеми дисциплини (1) 5 4 Текуща оценка 120 75 45
Избираеми дисциплини (1) 5 4 Текуща оценка 120 60 60
Избираеми дисциплини (1) 6 3 Текуща оценка 90 60 30
Избираеми дисциплини (1) 6 3 Текуща оценка 90 30 60
Общо за Специални 111 3330 2070 1260
Практически
Учебна практика в базов обект /ресторант/ 1 3 Текуща оценка 90 60 30
Учебна практика в базов обект /ресторант/ 2 3 Текуща оценка 90 60 30
Учебна практика в базов обект /ресторант/ 3 3 Текуща оценка 75 60 15
Учебна практика в базов обект /хотел/ 4 3 Текуща оценка 90 60 30
Информационни системи в хотела и ресторанта 5 2 Изпит 60 45 15
Учебна практика в базов обект /бар/ 6 3 Текуща оценка 90 60 30
Грижа за клиента 6 2 Изпит 60 45 15
Общо за Практически 19 555 390 165
Практическо обучение
Практическо обучение (летен производствен стаж) 2 3 Текуща оценка 0 0 0
Практическо обучение (летен производствен стаж) 4 2 Текуща оценка 0 0 0
Общо за Практическо обучение 5 0 0 0
Дипломиране
Държавен изпит - първи чужд език 6 2 Изпит 0 0 0
Държавен изпит - втори чужд език 6 2 Изпит 0 0 0
Комплексен държавен изпит по специалността 6 3 Изпит 0 0 0
Практически държавен изпит по специалността 6 3 Изпит 0 0 0
Общо за Дипломиране 10 0 0 0
Общо за целия курс на обучение 185 5085 3300 1785
1 Дисциплината се изучава само от чуждестранни студенти